اقتصاد مقاومتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

سال 1397

اخبار برگزیده

  • پروژه ها و برنامه های اجرایی سال 1397 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

  • عناوین پروژه های/برنامه های اجرائی اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1396

  • محصولات حوزه ICT با نگرش صادرات تولید شود

  • بیست و یکمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد

  • هجدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات برگزار شد/ ارائه گزارش پیشرفت پروژه ها توسط مجریان پروژه

  • برگزاری کارگاه تعاملی در راستای پروژه ایجاد یک کریدور ارتباطات و فناوری اطلاعات